EN
Close menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZŁOTA 44 SP. Z O.O.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Złota 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 (02-566Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr. KRS 0000217238, REGON: 015814840, NIP: 5252307249, tel.: +48 22 250 14 44, adres e-mail: info@zlota44.com (dalej: „Administrator”).
 2. U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych- Michał Zajdowicz, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email: rodo@zlota44.com.
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
 4. Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami. Państwa dane możemy także otrzymać od współpracujących z nami portali zawierających oferty zakupu mieszkań, jak również w trakcie działań marketingowo-sprzedażowych (zwłaszcza w trakcie organizowanych lub współorganizowanych przez nas wydarzeń, akcji promocyjnych itp.).
 5. W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:
  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nick na portalu społecznościowym;
  • dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów takich jak umowa rezerwacyjna oraz innych umów przedwstępnych i przyrzeczonych nabycia nieruchomości lokalowych i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, zaświadczenia instytucji finansowych dot. zdolności kredytowej, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej oraz w sposób szczegółowo wskazany w ust. 7 Polityki prywatności. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 7. Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć:
  • Za pomocą poczty elektronicznej: rodo@zlota44.com.
  • Listownie: Złota 44 sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, z dopiskiem „RODO”.
  • Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  • Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat/ radca prawny).
  • Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.
  • Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.
 8. Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych
 9. Cel przetwarzania Państwa danych Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych Okres przetwarzania Państwa danych
  Wykonanie łączącej nas z Państwem umowy, realizacja Państwa próśb w związku z obsługą transakcji, czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych
  Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych, KNF) Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa
  Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych projektach, aktualnościach dot. spółek z grupy Administratora, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, portalu społecznościowego Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody
  W przypadku kandydatów do pracy u Administratora - przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, art.– przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego
  Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowe Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Administratora umowy. Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji 
o odwołaniu zgody na adres rodo@zlota44.com lub pocztą tradycyjną na powyżej podany adres spółki Złota 44 sp. z o.o.
 11. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z realizacją i obsługą inwestycji, działalnością sprzedażowo-marketingową (również podmioty świadczące usługi prawne, sprzedażowe, marketingowe, inne doradcze) oraz spółki powiązane albo inne współpracujące na innej podstawie niż powiązanie prawne ze spółką Złota 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy obsłudze inwestycji Złota 44. Dostęp więc do Państwa danych osobowych będą mieli w szczególności członkowie organu zarządzającego, członkowie działu odbiorów lokali, działu projektowego, działu sprzedaży i marketingu. W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także banki, notariusze, wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z obsługą inwestycji jak również działalnością sprzedażowo-marketingową (również podmioty świadczące usługi prawne, sprzedażowe, marketingowe, inne doradcze), w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.
 12. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do USA. W państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poziom ochrony danych osobowych może być niższy. Administrator podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony Państwa danych i zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.
 13. Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 14. Administrator będzie dokonywał regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względu m.in. na nowe przepisy prawa, będzie dokonywał stosownych aktualizacji.

Zapraszamy do
biura sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży

Nasi profesjonalni doradcy
chętnie odpowiedzą
na Państwa pytania.

Nasi profesjonalni doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Zadzwoń 24/7

+48 22 250 14 44